Algemene Voorwaarden


Pluter-Jupito biedt spirituele, holistische, creatieve en kunstzinnige vorming en onderwijs in de vorm van cursussen, workshops en trainingen binnen het gebied van zelfverwezenlijking en levert hieraan gerelateerde producten. Door je in te schrijven voor een cursus, workshop of training of door een afspraak te maken voor een consult, ga je akkoord met de volgende voorwaarden van Pluter-Jupito.


1. De overeenkomst
Voor Pluter-Jupito ontstaan eerst verplichtingen nadat de totale kosten of vooraf afgesproken deelbetalingen van het consult, de cursus, workshop of training zijn voldaan. Of een aanmelding of ondertekende offerte digitaal wordt aangeleverd, mondeling of schriftelijk is overeengekomen maakt voor de toepasselijkheid van deze voorwaarden niet uit.

Onder ‘consult’ wordt een enkele bijeenkomst verstaan die voor minimaal 1 uur wordt afgenomen. 


2. Inschrijving
Door een afspraak te maken voor een consult (mondeling, telefonisch of via mail of app), door je voor een van mijn diensten in te schrijven of mondeling toe te zeggen dat je deel zal nemen, ga je een betalingsverplichting aan. Waaraan per direct via de webshop moet worden voldaan, dán is je inschrijving definitief en reken ik op jouw deelname. Cursussen die uit een meervoud van 3 lessen bestaan kunnen in deelbetalingen vooruit betaald worden. Er worden dan steeds 3 lessen per betalingstermijn gefactureerd. 


Voor consulten geldt: Je betaald van tevoren een consult van tenminste één uur via de webshop. Een mogelijke restbetaling voor uiteindelijk meer afgenomen tijd, dient direct na het consult ter plekke te worden voldaan.


Bij niet voldoen aan de voorwaarden van een getroffen regeling is het volledige bedrag direct opeisbaar middels een betaalverzoek.


3. Annulering 
Binnen 14 dagen na aanmelding voor een consult, cursus, workshop of training, bestaat er de mogelijkheid de overeenkomst te annuleren. Annulering is niet meer mogelijk wanneer de cursus, workshop of training reeds is gestart of binnen een week aanvangt, dit geldt ook voor consult-afspraken, en dient 100% van een mogelijk nog openstaand bedrag te worden voldaan.


Wanneer er geannuleerd wordt, dient in alle gevallen, aantoonbaar te worden aangegeven waarom dit geschiedt. Het is aan Pluter-Jupito om te beoordelen of de annulering op aanvaardbare en redelijke gronden wordt verzocht. Tenzij daarvoor aantoonbaar bijzondere redenen zijn, kan het volgen van een cursus niet onderbroken worden.


Indien Pluter-Jupito buiten deze 14 dagen toch toestemming geeft tot annulering van een overeenkomst door bijzondere omstandigheden, dan wordt altijd nog een bedrag van 50% van het verschuldigde totaalbedrag aan annuleringskosten berekend. Wanneer een consult, cursus, workshop of training door Pluter-Jupito wordt gecanceld, bijvoorbeeld vanwege onvoldoende animo of (pandemie-)regels vanuit de Overheid afgegeven, krijgt men daarover ten spoedigste bericht en wordt een inmiddels voldaan, in rekening gebracht bedrag, in het geheel geretourneerd.


4. Afmelden

Ik werk met en in de energie en geef heel veel. Wat betekent dat ik op voorhand, tijdens en na een bijeenkomst voor jou en de groep veel werk verricht. Ik werk een-op-een of in kleine, intieme groepen en heb doorgaans geen wachtlijsten. Hierdoor is het vervelend als je niet op komt dagen, te laat komt of ervoor zorgt dat een bijeenkomst erg uitloopt of op het allerlaatste moment afzegt; jouw plek is vaak niet meer op te vullen, vaak zijn er al allerhande voorbereidingen getroffen en zijn er kosten gemaakt. Probeer daarom alsjeblieft met evenveel respect voor mijn tijd en die van de groep om te gaan zoals ik dat evenzo voor jou doe. Mocht je toch last-minute afmelden kan er geen restitutie worden verleend.


5. Overmacht 
In het geval van een niet toerekenbare tekortkoming bij een overeenkomst is Pluter-Jupito gerechtigd de verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten. Buitengewone omstandigheden die overmacht opleveren voor Pluter-Jupito, ontheft Pluter-Jupito van haar verplichtingen en geven het recht om een gesloten overeenkomst te annuleren of op te schorten totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan. Bij blijvende overmacht is Pluter-Jupito ontslagen van haar verplichting de overeenkomst na te komen.


6. Gezondheidsrisico’s en aansprakelijkheid
Deelname aan activiteiten van Pluter-Jupito geschiedt op eigen risico. Er wordt door Pluter-Jupito geen aansprakelijkheid aanvaard voor blessures en/of schade geleden als gevolg van deelname. Ook voor mogelijke schade die ontstaat door andere diensten of adviezen van Pluter-Jupito of namens door haar ingeschakelde personen is Pluter-Jupito niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die daardoor geleden mocht worden. Noch is Pluter-Jupito aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat bepaalde opleidingen en/of diensten niet op de overeengekomen datum uitgevoerd kunnen worden en/of wanneer bepaalde opleidingen of consulten langer duren. Mocht Pluter-Jupito in voorkomend geval aansprakelijk worden gesteld en gehouden, dan zal Pluter-Jupito slechts aansprakelijk zijn voor zover de schade valt onder de dekking van haar aansprakelijkheidsverzekering.


7. Materialen en cursusmateriaal
Op al het door Pluter-Jupito verstrekte materiaal behoudt Pluter-Jupito zich alle intellectuele eigendomsrechten en overige rechten. De inhoud blijft onvervreemdbaar eigendom van Pluter-Jupito. Voor een in strijd met deze bepaling verrichte handeling heeft Pluter-Jupito het recht om aanspraak te maken op een volledige schadevergoeding. Materiaal dat door Pluter-Jupito ter beschikking wordt gesteld, is uitsluitend bestemd voor degene, voor of ten behoeve van wie Pluter-Jupito de overeenkomst heeft afgesloten. Het is, tenzij anders aangegeven, niet toegestaan dit materiaal te kopiëren of aan derden ter hand te stellen.


8. Geheimhoudingsplicht
Alle informatie die door deelnemers en Pluter-Jupito tijdens consulten, de opleiding, workshop of training verstrekt wordt is vertrouwelijk. Er geldt ten alle tijde een geheimhoudingsplicht betreffende bedrijfsgevoelige informatie en persoonlijke informatie.


9. Klachtenprocedure
Bent je ontevreden over diensten van Pluter-Jupito, dan wil ik graag dat je mij daarover in kennis stelt. Op basis van je ervaring kan ik je klacht tevens als advies voor verbetering inzetten. Zo houd ik graag de relatie in stand, ondanks de mogelijke fouten in de dienstverlening. Mijn procedure: Ga eerst met mij in gesprek om je klacht goed te onderzoeken, te begrijpen en zo mogelijk een bevredigende oplossing voor jou te vinden. Als je klacht niet is weggenomen in het gesprek dan kunt je een formele schriftelijke klacht indienen bij bovenstaand adres. Je hebt 7 dagen de tijd om je klacht in te dienen, gerekend vanaf het moment van het ontstaan van de klacht. Je klacht wordt vertrouwelijk behandeld. Binnen 7 werkdagen ontvangt je een bevestiging van ontvangst. In geval van geschillen voortvloeiende uit een overeenkomst met Pluter-Jupito heb je het recht om een onafhankelijke derde in de arm te nemen en Pluter-Jupito zal dat dan ook doen. Deze onafhankelijke derden zullen gezamenlijk tot een bindend advies zullen komen voor beide partijen.Pluter-Jupito is gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63075172